Biểu đồ thống kê kết quả trả lời ý kiến người dân

Chưa có dữ liệu

Bảng thống kê kết quả trả lời ý kiến người dân theo đơn vị

STT Đơn vị Tổng cộng Đã trả lời Chưa trả lời Trả lại